Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Veelgestelde vragen

Heeft u als huurder een vraag? Bekijk hier ons overzicht van de meest gestelde vragen. Kunt u niet vinden wat u zoekt, wij zijn doordeweeks telefonisch bereikbaar op 020-5210630. Heeft u een reparatieverzoek mail dan naar reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl. Voor overige huur gerelateerde vragen kunt u mailen naar huren@hendrickdekeyser.nl.

Vragen per categorie

Reparaties en groot onderhoud
Welk onderhoud moet ik zelf uitvoeren? En voor welk onderhoud is Hendrick de Keyser verantwoordelijk?
Hendrick de Keyser Monumenten is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van uw woning of bedrijfspand. Het klein onderhoud is verdeeld tussen u als huurder en de Vereniging. U draagt zelf zorg voor het klein en dagelijks onderhoud van het gehuurde. Dit is wettelijk geregeld in artikel 240 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, en het ‘Besluit kleine herstellingen'. U bent daarnaast verantwoordelijk voor reparatie van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Bij het tekenen van uw huurcontract bent u hierover geïnformeerd. Lees meer
Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?
Voor reparatieverzoeken kunt u contact opnemen met de afdeling reparatieverzoeken. Zij zijn voor spoedzaken bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 via telefoonnummer 020 521 0640. Per mail zijn zij de hele dag bereikbaar via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl. U kunt dus gerust een email sturen. U kunt ook contact met hen opnemen wanneer u advies wilt over het gebruik van uw pand of onderhoud dat u zelf uit wilt voeren. Lees meer
Wat doe ik bij calamiteiten buiten kantoortijd?
Is er sprake van direct gevaar voor u of uw omgeving, bijvoorbeeld doordat er een boom is omgewaaid, of omdat er dakpannen van het dak af vallen? Neem dan contact op met de brandweer via 0900-0904 of 112.   Lees meer
Ik denk dat er loden waterleidingen in mijn pand zitten. Wat doe ik nu?
Hendrick de Keyser heeft als eigenaar/verhuurder al veel loden waterleidingen uit oudere woningen en overige verhuureenheden verwijderd en vervangen door waterleidingen van koper of kunststof. Dit is gebeurd bij een renovatie, groot onderhoudsbeurt of na een lekkage. Desondanks kan het zijn dat er soms nog restanten van oude loden waterleidingen aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het kraanwater. Deze loden leidingen, meestal korte stukken, zijn vaak niet te zien omdat ze weggewerkt zijn in vloeren of schachten.  Hendrick de Keyser wil daarom haar verhuureenheden onderzoeken op de aanwezigheid van loden leidingen. De snelste en meest nauwkeurige manier om de aanwezigheid van lood in het drinkwater te onderzoeken, is het uitvoeren van een watertest. Hendrick de Keyser biedt haar huurders de mogelijkheid een dergelijke doe-het-zelf-test te bestellen om de concentratie lood in het drinkwater te bepalen; de kosten krijgt u van ons vergoed. Lees meer
Hoe moet ik gemaakte kosten declareren?
Wanneer u kosten maakt voor het onderhoud van de woning of bedrijfsruimte en vooraf schriftelijk met Hendrick de Keyser is overeengekomen dat deze kosten voor rekening zijn van Hendrick de Keyser, dan kunt u de originele factuur en een betalingsbewijs sturen naar de afdeling reparatieverzoeken via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl Vermeldt hierbij duidelijk voor welk adres en werkzaamheden de kosten zijn gemaakt, het rekeningnummer waarop de vergoeding van de kosten kan worden gestort. Lees meer
Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van de centrale verwarming en andere installaties?
Wanneer u een woning of bedrijfsruimte huurt van Hendrick de Keyser bent u zelf verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de centrale verwarming, zoals het ontluchten en bijvullen van de cv-ketel, en de mechanische ventilatie (mv). Lees meer
Wat doe ik in het geval van glasbreuk?
Bij glasbreuk kunt u contact opnemen met de afdeling reparatieverzoeken, bij spoed op kantoordagen tussen 9:00 en 12:00 via telefoonnummer 020 521 0640, of per mail, via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl. Zij zorgen er voor dat een glaszetter contact met u opneemt voor het maken van een afspraak. Lees meer
Wanneer vindt er groot onderhoud aan mijn pand plaats?
Met enige regelmaat voeren wij bij onze panden groot onderhoud uit, zoals het buitenschilderwerk of dakherstel. Dit doen wij op basis van de meerjarenonderhoudsplanning. Team Onderhoud van Hendrick de Keyser is hiervoor verantwoordelijk. Lees meer
Mag ik zelf investeren in een verbouwing van mijn woning of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld in een nieuwe keuken of badkamer?
Het spreekt voor zich dat u uw woning of bedrijfspand graag aanpast en inricht naar uw eigen smaak. In sommige gevallen voldoet misschien een nieuw kleurtje op de muur of nieuwe vloerbedekking. Maar het kan ook zijn dat u graag wilt investeren om bijvoorbeeld de keuken of de badkamer te verbouwen, de tuin opnieuw in te richten of van twee kleine slaapkamers een grote slaapkamer te maken. Omdat uw woning of bedrijfsruimte een monument is zijn de mogelijkheden soms beperkt. Maar in alle gevallen denken wij graag met u mee over wat er wel mogelijk is. Lees meer
De buren gaan groot onderhoud verrichten of verbouwen. Wanneer neem ik contact op met Hendrick de Keyser?
Wanneer u merkt dat de eigenaar van een naastgelegen pand plannen heeft voor groot onderhoud of een verbouwing, of wanneer de gemeente of de nutsbedrijven aankondigen werkzaamheden te gaan verrichten in uw straat, willen wij u vragen om dit aan de afdeling reparatieverzoeken door te geven via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl. Deze werkzaamheden kunnen namelijk niet alleen overlast veroorzaken maar ook schade toebrengen aan het pand. Het gaat in ieder geval om de volgende situaties: Lees meer
Informatie voor huurders
Verduurzaming: welke basismaatregelen kan ik treffen?
Basismaatregelen voor verduurzaming van monumenten zijn eenvoudige maatregelen die meteen tot energiebesparing leiden en daarmee tot CO2-reductie. Met een geringe inspanning en lage kosten kunt u als huurder een relatief grote energiebesparing realiseren. Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar duurzaamheid@hendrickdekeyser.nl Lees meer
Hoe worden de servicekosten bepaald en verrekend?
Wanneer u een pand huurt waarbij een of meer voorzieningen worden gedeeld met medehuurders of met Hendrick de Keyser dan betaalt u maandelijks een bedrag aan servicekosten. Dit bedrag is een voorschotbedrag waarin de kosten voor deze gedeelde voorzieningen naar rato zijn opgenomen. Lees meer
Welke wijzigingen in mijn woon- of werksituatie zijn van invloed op mijn contract?
Wanneer u als hoofdhuurder van een woning vermeld staat in de huurovereenkomst en u gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan, trouwen of scheiden, dan dient u dit door te geven aan Hendrick de Keyser Monumenten. Ook wanneer het aantal personen dat een woning bewoont wijzigt, dient u ons dit te laten weten. Onderhuur is niet toegestaan, evenals verhuur van de woning aan derden wanneer u zelf korte of langere tijd afwezig bent. Lees meer
Welke verzekeringen moet ik zelf afsluiten?
U dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Water-, rook-, diefstal- en andere schade aan de inboedel worden namelijk door de opstalverzekering van Hendrick de Keyser Monumenten niet gedekt. Dit geldt nadrukkelijk ook voor schade aan uw inboedel door lekkages van bijvoorbeeld het dak, de dakgoot of de installaties. Het is dus belangrijk om een inboedelverzekering af te sluiten om voor dergelijke schades verzekerd te zijn. Daarnaast bent u wettelijke verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Lees meer
Zijn mijn huisdieren welkom?
Of u huisdieren kunt houden in uw woning is afhankelijk van het pand dat u huurt. In principe hanteert de Vereniging de regel dat huisdieren niet zijn toegestaan. Veel van onze panden bevatten bijzondere, en daarmee kwetsbare (interieur)onderdelen en zijn daardoor niet geschikt voor bewoning door bijvoorbeeld honden en katten. Een goudvis daarentegen hoeft natuurlijk meestal geen enkel probleem te zijn, en bovendien heeft de Vereniging ook enkele panden in haar bezit waar honden en katten geen schade kunnen aanrichten. In de praktijk komt het er daarom op neer dat wij per pand beoordelen of, en zo ja, welke huisdieren zijn toegestaan. 
Hoe gaat Hendrick de Keyser om met een huurachterstand?
Door de Corona crisis kan het zijn dat u tijdelijk moeite heeft met het betalen van de huur, bijvoorbeeld door een (sterke) afname van uw inkomen. Neemt u dan contact met ons op via huren@hendrickdekeyser.nl. In beginsel dient de huur voorafgaand aan de eerste van elke maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Hendrick de Keyser, tenzij er in de huurovereenkomst andere afspraken zijn opgenomen. Toch kan het gebeuren dat u om enige reden een huurachterstand oploopt. Neem in dit geval direct contact op met team Vaste Verhuur van Hendrick de Keyser, zodat wij op de hoogte zijn van uw situatie en samen met u kunnen onderzoeken of er een betalingsregeling kan worden getroffen. Lees meer
Waar kan ik overlast melden?
Een aangename leefomgeving is een zaak van ons samen. U kunt hier aan bijdragen door het in en om uw woning netjes te houden en uw afval op de juiste manier weg te gooien. De buurt blijft prettig als iedereen rekening met elkaar houdt. Lees meer
Waar kan ik een klacht indienen over verhuurder Hendrick de Keyser Monumenten?
Uiteraard hopen wij dat u met veel plezier en naar volle tevredenheid woont of werkt in een pand van Hendrick de Keyser. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan kunt u contact opnemen met Erik IJzer, Teamleider Vaste Verhuur, telefonisch via 020 521 0630 of per mail via huren@hendrickdekeyser.nl.
Wanneer vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats?
Hendrick de Keyser Monumenten past jaarlijks haar huurprijzen aan. De richtlijnen voor de jaarlijkse huuraanpassing worden vastgesteld door de rijksoverheid. Er kunnen ook nadere bepalingen zijn opgenomen in uw contract. Voor woningen vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats per 1 juli, voor bedrijfsruimten is dat 1 januari.  Lees meer
Opzeggen huur
Hoe zeg ik mijn huur op?
Wanneer u de huur van uw woning of bedrijfsruimte wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Let hierbij op dat eventuele medehuurders eveneens de huuropzegging ondertekenen. In uw opzeggingsbrief vermeldt u per wanneer u de huur wilt beëindigen, naar welk adres u gaat verhuizen, uw telefoonnummer en het bankrekeningnummer waarop wij de waarborgsom aan u kunnen terugstorten. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Mocht u eventueel iemand weten die uw woning of bedrijfsruimte na u wilt huren dan is het mogelijk om iemand voor te dragen. Uiteraard kunnen wij niet garanderen dat deze persoon in aanmerking komt voor de betreffende woning of bedrijfsruimte. Lees meer
Hoe moet ik mijn woning of bedrijfsruimte opleveren aan Hendrick de Keyser als ik mijn huur heb opgezegd?
Wanneer u de huur heeft opgezegd wordt uw woning twee keer door de medewerker woonkwaliteit van Hendrick de Keyser geïnspecteerd: eenmaal voor een voorinspectie en eenmaal voor een eindinspectie, waarbij ook de sleuteloverdracht plaatsvindt. Een afspraak voor de voorinspectie en eindinspectie wordt zo snel mogelijk gemaakt na ontvangst van uw huuropzegging. De voorinspectie vindt tenminste twee weken voor de eindinspectie plaats. Het is belangrijk dat u zelf bij die controles aanwezig bent. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een schriftelijke machtiging afgegeven te worden waarin u aangeeft dat iemand anders namens u de inspectie zal bijwonen. U dient ons van te voren hierover in kennis te stellen. Lees meer
Ben ik verplicht nieuwe huurkandidaten het gehuurde te laten bezichtigen als ik mijn huur heb opgezegd?
Wanneer u de huur van uw pand heeft opgezegd gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Op verzoek van de nieuwe huurkandidaat/ kandidaten vragen wij u vervolgens om hem/ haar op afspraak de woning te laten zien, of om onze huurconsulent toestemming te verlenen de huurkandidaat in uw pand rond te leiden. U kunt dit niet weigeren.
Kan ik zaken aan de nieuwe huurder ter overname aanbieden?
Het is mogelijk om zaken in het pand achter te laten en ter overname aan te bieden aan de volgende huurder. U moet dit bij de voorinspectie aan onze medewerker woonkwaliteit melden. Lees meer
Dagelijks onderhoud, aanpassingen en gebruik
De centrale verwarmingsinstallatie geeft een storing aan. Wat kan ik zelf doen?
Wanneer de centrale-verwarmingsinstallatie een storing heeft wordt meestal op het display van de cv-ketel aan de hand van een cijfer aangegeven om welk type storing het gaat. Raadpleeg dan eerst de gebruikshandleiding, "reset" vervolgens de ketel (of doe deze uit en vervolgens weer aan) en controleer als de storing zich herhaalt de volgende punten: Lees meer
Hoe ontlucht ik de centrale-verwarmingsinstallatie?
Wanneer u getik of geborrel hoort in uw radiatoren of in de leidingen van de centrale verwarming, of wanneer uw radiatoren niet goed warm worden, kan het zijn dat er lucht zit in de verwarmingsinstallatie. U kunt dit probleem eenvoudig zelf oplossen door de installatie te ontluchten. Hiervoor heeft u een speciaal ontluchtingssleuteltje nodig dat u bij elke doe-het-zelfzaak kunt kopen. Lees meer
De waterdruk in de centrale-verwarmingsketel is (te) laag. Hoe vul ik de cv-ketel bij?
Wanneer de waterdruk in de verwarmingsinstallatie onder de 1 à 1,2 bar is gezakt dient u de cv-ketel bij te vullen. Gevolg van een lage waterdruk is bijvoorbeeld dat u geen warm water meer heeft. U kunt de waterdruk in de ketel controleren aan de hand van de manometer op of nabij de cv-ketel. Wanneer de zwarte wijzer, die de waterdruk aangeeft, is gezakt onder de rode wijzer is de druk in de verwarmingsinstallatie te laag. Het kan zijn dat uw ketel beschikt over een digitaal display. Raadpleeg vóór u de cv-ketel bijvult altijd de gebruikshandleiding en volg de aanwijzingen op.
Hoe voorkom ik hoge stookkosten?
Veel panden van Hendrick de Keyser Monumenten zijn niet of nauwelijks geïsoleerd. Het isoleren van monumenten is in veel gevallen moeilijk, soms onmogelijk en vaak onwenselijk, omdat de toepassing van isolatie ernstig afbreuk kan doen aan het karakter en de bouwkundige en bouwfysische staat van het monument. Bij restauratieprojecten bekijkt Hendrick de Keyser nauwkeurig welke maatregelen mogelijk zijn: zo is gevelisolatie vrijwel nooit mogelijk, maar worden er wél regelmatig kapconstructies, zoldervoeren en/of kelderplafonds geïsoleerd. Ook gedeeltelijke kierdichting bij ramen werkt goed. Lees meer
Mag ik gebruik maken van het schoorsteenkanaal en de schouw die in mijn pand aanwezig zijn?
In veel panden zijn historische schouwen en schoorsteenkanalen aanwezig. De meeste zijn niet meer in gebruik. Soms ontvangen wij het verzoek of de schouw en het schoorsteenkanaal weer geschikt gemaakt kunnen worden voor het stoken met open vuur, een gaskachel of allesbrander. In de meeste gevallen is dit om een aantal redenen niet mogelijk. Lees meer
Hoe kan ik brand zoveel mogelijk voorkomen en hoe handel ik in geval van brand?
Belangrijk bij brand: Blijf kalm en help eventueel overige bewoners; Vlucht volgens uw eigen vluchtplan; Sluit deuren achter u; Blijf laag bij de grond; Gebruik nooit de lift; Bel direct 1-1-2. Lees meer
Hoe maak ik mijn pand winterklaar?
Wanneer u uw pand goed voorbereidt op de winter beperkt u de kans op lekkages, hoge stookkosten of dat u plotseling in de kou komt te zitten. Hieronder enkele tips: Lees meer
Hoe voorkom ik lekkage?
Draai kranen, zoals radiatorkranen, hoofdwaterkranen en buitenkranen, regelmatig open en dicht, ook als u deze niet (vaak) gebruikt. Zo voorkomt u dat deze gaan vastzitten of gaan lekken. Wanneer u het idee heeft dat er een lekkage is in de waterleiding kunt u dit eenvoudig zelf ontdekken. Controleer of alle kranen zijn afgesloten en noteer de stand van de watermeter. Herhaal dit na 1 à 2 uur en kijk of het wieltje van de watermeter niet draait. Als er in deze periode water is verbruikt of het wieltje draait, dan is er wellicht sprake van lekkage. Neem in dit geval contact op met de afdeling reparatieverzoeken. Het is goed om jaarlijks het waterleidingsysteem op lekkages te controleren. Lees meer
Wat doe ik als de stroom of het gas uitvalt?
Een stroomstoring wordt vaak veroorzaakt door kortsluiting in huishoudelijke apparaten of overbelasting van een groep, bijvoorbeeld wanneer u een aantal grote stroomverbruikers, zoals elektrische kachels, wasmachine, droger of waterkoker tegelijkertijd aanzet. In uw meterkast zult u in dit geval zien dat een stop of zekering is doorgeslagen. Als dit het geval is, schakel dan eerst alle apparaten (die u aan had staan op het moment van de stroomstoring) uit door de stekker uit het stopcontact te halen en schakel alle verlichtingsschakelaars uit. Uiteraard hoeft u dit alleen te doen voor de vertrekken die binnen de groep vallen die is uitgevallen. Schakel vervolgens de aardlekschakelaar weer in en vervang de stop. Lees meer
Wat doe ik bij een verstopte riolering? En hoe kan ik verstoppingen in de toekomst voorkomen?
Wanneer uw gootsteen of de spoelbak verstopt is geraakt kunt in veel gevallen de verstopping eenvoudig verhelpen door de zwanenhals los te schroeven (vergeet niet om hier een emmer onder te plaatsen!) en deze schoon te maken. Gebruik geen agressieve ontstoppingsmiddelen. Deze tasten het materiaal waarvan de afvoerleidingen zijn gemaakt aan en kunnen uiteindelijk zelf steenachtige verstoppingen veroorzaken. Lees meer
Hoe voorkom ik het ontstaan van schimmel en hoe kan ik schimmel het beste verwijderen?
In de badkamer of keuken kunnen eenvoudig schimmels ontstaan. Deze schimmels zijn vaak zwart van kleur, en ontstaan als gevolg van te weinig ventilatie (soms zelfs maar in één hoek waar de lucht niet goed ventileert) en verkeerd gebruik van de ruimte. Ook in andere ruimtes, bijvoorbeeld in woon- of slaapkamers vinden schimmels soms een voedingsbodem. Hier ontstaat schimmel vaak achter meubels, schilderijen en gordijnen en is de oorzaak meestal een gebrekkige luchtcirculatie. Ten slotte ontstaat schimmel soms bij ramen, als gevolg van condenswater. Lees meer
Ik heb zwammen ontdekt in mijn pand. Wat nu?
Wanneer u zwammen ontdekt in uw pand dient u contact op te nemen met de afdeling reparatieverzoeken van Hendrick de Keyser, zodat een van onze medewerkers langs kan komen voor een inspectie. Zij zijn bereikbaar via reparatieverzoek@hendrickdekeyser.nl. Graag ontvangen wij foto's van de zwammen zodat wij kunnen beoordelen of een inspectie nodig is. Zwammen, zoals huiszwam of kelderzwam, kunnen de bouwkundige constructie van uw pand aantasten. Het is daarom van belang dat u dit snel meldt bij Hendrick de Keyser.
Waarom is het belangrijk om goed te ventileren?
Goed ventileren voorkomt vocht in de woning, en daarmee schimmels en gezondheidsklachten die door vocht worden veroorzaakt, zoals luchtwegaandoeningen. Vocht ontstaat door uitademen, koken, wassen, douchen, drogen, schoonmaken, et cetera. U merkt dat een woning (te) vochtig is door regelmatige condens op de ramen en klam aanvoelende stoffering. Goed ventileren voorkomt daarnaast verontreiniging van de lucht door bijvoorbeeld het gebruik van het gasfornuis. Lees meer
Ik wil mijn woning of bedrijfsruimte schilderen. Wat is er mogelijk?
Hendrick de Keyser Monumenten is verantwoordelijkheid voor het groot onderhoud van uw woning of bedrijfsruimte. Dit houdt in dat Hendrick de Keyser periodiek opdracht geeft voor het buitenschilderwerk, waaronder de buitenzijde van ramen, deuren en kozijnen en ander houtwerk in de buitengevels. Ook voor het schilderwerk van de binnenzijde van ramen en deuren in de buitengevel is Hendrick de Keyser verantwoordelijk. Als huurder hoeft u dit dus niet zelf te regelen. Onze inspectie-opzichters komen twee of driejaarlijks bij u langs om de staat van het pand te inspecteren.  Het is wel uw verantwoordelijkheid om ramen regelmatig te lappen en hierbij het houtwerk in de buitengevels goed schoon te houden. Buitenschilderwerk heeft namelijk erg te lijden onder weersinvloeden. Vuil en mos kunnen het schilderwerk snel achteruit doen gaan. Wanneer u het houtwerk regelmatig reinigt blijft het buitenschilderwerk langer mooi én gaat het langer mee. Lees meer
Ik vermoed dat er houtworm, boktor of bonte knaagkever in mijn pand actief is. Wat nu?
Wanneer houtworm, de boktor of de bonte knaagkever actief is in houten gebouwonderdelen is het zaak om snel in te grijpen om schade aan het monument te voorkomen. In veel panden van Hendrick de Keyser kunt u sporen van dit soort diertjes terugvinden, bijvoorbeeld in balken en vloerdelen. Dit wil echter niet zeggen dat het ongedierte ook echt op dat moment actief is. Voor u als huurder is het vaak erg lastig om onderscheid te maken tussen oude en verse sporen. Alleen een ervaren adviseur of ongediertebestrijder is in staat om vast te stellen om welk ongedierte het gaat en of de houtaantasting actief is. In alle gevallen geldt: twijfelt u, neem dan vooral contact op met Hendrick de Keyser zodat wij met u in overleg kunnen treden en eventueel kunnen langskomen voor een inspectie. Lees meer
Wat kan ik doen als ik last heb van ongedierte?
Ongedierte kan niet alleen schade veroorzaken aan het pand, maar ook hinder geven en een gevaar vormen voor de gezondheid van bewoners en gebruikers. Om overlast te voorkomen is het belangrijk dat u geen vuilnis bewaart op uw terrein en vuilnis alleen aanbiedt in goed afgesloten zakken. Probeer daarnaast te voorkomen dat ongedierte uw woning binnenkomt. Afhankelijk van het ongedierte zijn er een aantal stappen die u kunt ondernemen. Het is belangrijk dat u dit snel doet om te voorkomen dat het ongedierte in aantal toeneemt. In alle gevallen geldt dat u altijd contact kunt opnemen met Hendrick de Keyser Monumenten voor advies. Lees meer
Hoe verwijder ik graffiti?
Mocht u graffiti aantreffen op het pand dan kunt u contact opnemen met de afdeling reparatieverzoeken. Wij zullen de graffiti laten verwijderen. Zelf graffiti verwijderen met een hogedrukspuit of met chemische middelen is niet toegestaan omdat dat de gevel kan beschadigen. Sommige gemeenten verwijderen graffiti gratis als het gaat om bedreigende of discriminerende teksten en afbeeldingen. De afdeling reparatieverzoeken zal in dat geval contact met de gemeente opnemen. 
Ik heb een (nieuwe) scheur ontdekt in de buitengevel of in de constructie, of een bestaande scheur is groter geworden. Wat nu?
Scheuren kunnen het gevolg zijn van zettingen in de ondergrond en de fundering, bouwkundige of materiaaltechnische problemen of veranderingen in de directe omgeving van het gebouw, zoals wijzigingen in de grondwaterstand of trillingen door bouwwerkzaamheden of verkeer. Ook overbelasting van het gebouw kan schade veroorzaken. Kwetsbare plekken in de buitengevel en de constructie vormen de aansluitingen tussen bouwdelen uit verschillende bouwfases, metselwerk boven gevelopeningen, en aan- of uitbouwen aan het gebouw, zoals pothuisjes en erkers. Scheuren zijn vaak te vinden in houten constructies, zoals vloerbalken en dakspanten. Soms zijn deze scheuren, met name in houten balken, erg fors. Toch hoeft dit lang niet altijd te betekenen dat de constructie zijn draagkracht en stabiliteit heeft verloren. Lees meer
Mag ik de hijsbalk van mijn pand gebruiken?
Wanneer u een hijsbalk in een pand wilt gebruiken, neem dan altijd voor advies contact op met de afdeling reparatieverzoeken. U kunt dit ook bespreken met de medewerker woonkwaliteit tijdens de aanlevering van het pand. Het komt vaak voor dat er door de eeuwen heen herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan een hijsbalk en dat deze hierdoor verzwakt is geraakt. In een aantal gevallen is hijsen daarom niet meer toegestaan. 
Mag ik zaken aan de buitengevel bevestigen?
In principe mag u in geen enkel geval op eigen initiatief zaken aan de buitengevel bevestigen, zoals reclame-uitingen, zonneschermen, schotelantennes, naambordjes, buitenlampen en vlaghouders. Daarmee beschadigt u namelijk de gevel. Bij het ophangen van een naambordje mag u alleen gebruik maken van de al bestaande voorzieningen (gaatjes). In een aantal gevallen, met name bij bedrijfspanden, is het mogelijk om op enige wijze reclame-uitingen te plaatsen, maar alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van Hendrick de Keyser. 
Wat is het beleid van Hendrick de Keyser inzake asbest?
Wat is asbest? Is het gevaarlijk? En hoe weet ik of ik het in mijn woning of bedrijfsruimte kan tegenkomen? Het zijn vragen die gebruikers en bewoners van oudere panden regelmatig hebben. De term asbest is beladen, en soms is asbest inderdaad gevaarlijk. Maar er zijn ook situaties waarbij de aanwezigheid van asbest geen direct gevaar oplevert. Hendrick de Keyser voert een actief asbestbeleid, waarover wij u graag informeren. Lees meer
Ik wil een schilderij, lamp, wandplank, of ander voorwerp bevestigen
Wanneer u een voorwerp wilt bevestigen aan de wand, zoals een schilderij of een wandplank, mag dit alleen wanneer er geen sprake is van een uit historisch oogpunt kwetsbare ondergrond. Zo is het niet mogelijk om iets te bevestigen op een wand afgewerkt met wandbespanning, wandschilderingen, behang op linnen of historisch behang. In sommige gevallen, als er aan de bovenzijde van de wand of het plafond een houten afwerklat aanwezig is, kunt u hier wel een schilderij-ophangsysteem aan bevestigen, en kan het schilderij zelf door middel van een haakje aan een kabel, alsnog voor de wand worden gehangen. Ook als u overweegt om meerdere schilderijen op te hangen, of wanneer u vaak wisselt van schilderij, is een ophangsysteem de aanbevolen keuze. Lees meer
Ik wil mijn tuin en/ of erfafscheiding aanpassen
Erfafscheiding en terras Wanneer u een erfafscheiding, zoals een privacyschot of haag, heeft overgenomen van een vorige huurder bent u in principe vrij om deze aan te passen of te vervangen, in overleg met de buren en met Hendrick de Keyser. De nieuwe erfafscheiding dient te voldoen aan de geldende (lokale) regelgeving. De kosten zijn in dit geval voor rekening van de huurder. Als de erfafscheiding is geplaatst door Hendrick de Keyser of als de erfafscheiding een bouwkundige constructie is, zoals een tuinmuur, dan is reparatie, aanpassing of vervanging voor rekening van Hendrick de Keyser. U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Een terras of tegelpad mag u in principe vergroten of aanpassen, eveneens in overleg met Hendrick de Keyser. De kosten voor aanleg ervan zijn voor rekening van de huurder. Lees meer
Hoe onderhoud ik historische wandafwerkingen en plafonds?
Veel panden van Hendrick de Keyser beschikken over wandbespanning, historisch behang of behang op linnen, lambriseringen, wandschilderingen, plafonds met gestucte ornamenten, schouwen, spiegels of andere bijzondere interieuronderdelen. Deze onderdelen zijn vaak erg kwetsbaar, en vragen om zorgvuldig onderhoud en specifieke schoonmaak, afhankelijk van het materiaal. Omdat elk interieuronderdeel om andere aandacht vraagt is het onmogelijk om hier een eenduidig antwoord te geven hoe u hiermee om kunt gaan. Neem daarom met uw vragen over het schoonmaken en onderhouden van uw historische interieuronderdelen contact op met de afdeling reparatieverzoeken. Zij kunnen u wanneer nodig in contact brengen met onze conservator Interieur Objecten voor aanvullend advies. Lees meer
Hoe onderhoud ik mijn (historische) vloer?
In veel panden van Hendrick de Keyser bevinden zich historische vloerafwerkingen of vloeren die bij een restauratie naar historisch voorbeeld zijn teruggebracht. Deze vloeren vragen soms om ander onderhoud dan bij moderne vloeren gebruikelijk is. Hoe u een historische vloer reinigt en onderhoudt hangt af van het materiaal. Hendrick de Keyser heeft voor haar huurders een informatieblad samengesteld over het reinigen en onderhouden van verschillende typen historische vloeren. Download het informatieblad "Onderhoud van Historische Vloeren". Twijfelt u toch nog over hoe u uw vloer het beste kunt schoonhouden en onderhouden? Neem dan vooral contact op met de afdeling reparatieverzoeken. Lees meer
Hoe onderhoud ik mijn aanrechtblad?
Een aanrechtblad in de keuken heeft veel te lijden. Het is daarom belangrijk om een aanrechtblad goed te onderhouden en beschadigen te voorkomen. In algemene zin geldt dat u nooit hete pannen direct op het aanrechtblad mag plaatsen. Gebruik hiervoor onderzetters. Maak daarnaast gebruik van snijplanken en snijdt niet direct op het oppervlak van het aanrechtblad. In beschadigingen kunnen vuil en bacteriën zich eenvoudig ophopen. Bovendien kan vocht op deze manier het blad intrekken en daarmee schade aan het aanrechtblad veroorzaken. Controleer met enige regelmatig de kitvoegen rond het aanrechtblad om te zien of hier geen lekkage ontstaat, en reinig kitvoegen regelmatig: deze blijven vaak vochtig waardoor schimmels een kans krijgen. Hoe u het aanrechtblad reinigt en onderhoudt hangt af van het materiaal waarvan het blad gemaakt is. Lees meer
Hoe onderhoud ik de roerende goederen in mijn pand?
In een aantal panden van Hendrick de Keyser staan voorwerpen in bruikleen opgesteld, zoals meubilair, koperen voorwerpen en verlichtingsarmaturen. Wanneer dit het geval is heeft u bij uw huurovereenkomst ook een bruikleenovereenkomst ondertekend. Deze voorwerpen zijn vaak erg kwetsbaar, en vragen om heel specifiek onderhoud. Omdat elk voorwerp om andere aandacht vraagt is het onmogelijk om hier een eenduidig antwoord te geven hoe u hiermee om kunt gaan. Neem daarom met uw vragen over het schoonmaken en onderhouden van de bruiklenen in uw pand contact op met de afdeling reparatieverzoeken. Zij kunnen u in contact brengen met onze conservator Interieur Objecten, verantwoordelijk voor het behoud van deze voorwerpen. Lees meer