Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

ANBI informatie

Vereniging Hendrick de Keyser staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de Vereniging geen schenkbelasting hoeft te betalen over een ontvangen schenking of nalatenschap. Giften aan de vereniging zijn daardoor fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen, volgt de Richtlijn 650, de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen en hanteert de Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.

Beeckestijn

Hét nationale goede doel voor het behoud en beheer van monumenten

De Vereniging is door de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zie ook het standaardformulier publicatieplicht.

Naam
Vereniging Hendrick de Keyser
Herengracht 172
1016 BP Amsterdam
020-5210630
RSIN / fiscaal nummer: 1038709
KvK/ Kamer van Koophandel nummer: 40530264

 

Doelstelling
‘Hendrick de Keyser’ is hét nationale goede doel voor het behoud en beheer van monumenten. De omvang van onze collectie met 450 huizen, gebouwd tussen 1495 en 1980 en verspreid over Nederland, is uniek. De bouwkunst, architectuur en interieurs zijn buitengewoon en veelal origineel. In de meeste panden wordt gewoond of gewerkt. Andere zijn te huur als evenementlocatie of vakantiehuis. Veertien parels uit de collectie zijn als museumhuis te bezoeken. Samen vertegenwoordigen de panden van Hendrick de Keyser Monumenten 500 jaar nationale woongeschiedenis waar we zoveel mogelijk mensen in Nederland mee kennis willen laten maken.  

 

Restauratie

Governance Code Cultuur

De Vereniging heeft als goededoelenorganisatie de CBF-Erkenning, is aangemerkt als ANBI en handelt volgens de acht principes van de Governance Code Cultuur. Hendrick de Keyser past deze code toe én legt deze uit.

De CBF-Erkenning is afgegeven door het CBF, de onafhankelijke Toezichthouder op Goeddoen. De Vereniging  voldoet aan de strengste normen (categorie D) die zijn opgenomen in de Erkenningsregeling voor goededoelenorganisaties van het CBF. Bekijk hier het CBF-Erkenningspaspoort.
Het doel van de Erkenningsregeling is het borgen van het vertrouwen dat goededoelenorganisaties genieten, zowel van gevers als van de bredere samenleving. Om dat vertrouwen te borgen en te versterken heeft het CBF een kwaliteitsstandaard voor goededoelenorganisaties vastgesteld. Deze kwaliteitsstandaard is vastgelegd in de normen van de Erkenningsregeling.

De Vereniging volgt Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving (Fondsenwervende organisaties), de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties en de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen, en hanteert de Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen, zie www.cbf.nl.

Concert in Bartolotti

Directie, bestuur en de verenigingsraad

Directie
De directie is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de Vereniging en de werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het Bestuur worden vastgesteld.
De directie bestaat uit Bert Meerstadt - algemeen directeur, Wieske Wijngaards - directeur externe relaties, en Isja Finaly - directeur beheer. Het directieteam is per mail bereikbaar via directie@hendrickdekeyser.nl

Bestuur
De Vereniging wordt geleid door een Bestuur. Meer specifiek heeft het bestuur tot taak: (i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid alsmede de begroting en de meerjarenbegroting; en (ii) het toezicht houden op en adviseren van de directie bij de uitvoering van het beleid. De bestuursleden doen hun werk volledig onbezoldigd.
Bekijk hier de bestuursleden.

Verenigingsraad
De Vereniging kent een Verenigingsraad die het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft, zie ook het Bijdragekader Verenigingsraad. De leden van de Verenigingsraad vervullen ook een ambassadeursfunctie voor de Vereniging. Zij doen hun werk volledig onbezoldigd. De Verenigingsraad heeft ook specifieke bevoegdheden, zoals het voordragen van bestuursleden.
Bekijk hier de leden van de Verenigingsraad.

Museumhuisbezoekers

Jaarverslag, beleid, en statuten

Het jaarverslag met financiële verantwoording van Hendrick de Keyser Monumenten verschijnt elk voorjaar en geeft gedetailleerde informatie over de activiteiten van de Vereniging, met hoofdstukken over aanwinsten en restauratieprojecten, verenigingszaken en de jaarcijfers.

Jaarverslag 2022  
Jaarrekening 2022 

Beleidsplan en visie

Statuten en reglement
De statuten van de Vereniging zijn in 2023 geactualiseerd. Ter aanvulling op de statuten zijn afspraken over de omgang tussen het Bestuur en de directie neergelegd in een Bestuurs- en directiereglement.

Statuten

Bestuurs- en directiereglement