Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Organisatie en governance

Bij Hendrick de Keyser Monumenten werken ruim 80 mensen ingedeeld over drie afdelingen; algemeen, externe relaties en beheer. Hendrick de Keyser streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Er is behoefte aan een diversiteit van zienswijzen om grote denkkracht in de organisatie. In onze organisatie komen alle werknemers tot hun recht, ongeacht leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. Alle medewerkers worden gerespecteerd. Verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht om voor het werk te benutten.

Beeckestijn
Buitenplaats Beeckestijn

Medewerkers
Onze medewerkers zijn ingedeeld in drie afdelingen; algemeen, externe relaties en beheer. Onder de afdeling algemeen werken architecten, tekenaars, architectuurhistorici en is financiën, communicatie & commercie en fondsenwerving ondergebracht. Onder de afdeling externe relaties vallen presentatie, productie en interieurs en de gehele vrijwilligersorganisatie. De afdeling beheer is verantwoordelijk voor het onderhoud van onze panden, vaste verhuur, secretariaat en interne bedrijfsvoering. 

Bekijk het overzicht van alle medewerkers

Vrijwilligers
In totaal zetten 400 vrijwilligers zich in om de monumenten van Hendrick de Keyser open te stellen voor publiek. Naast het openstellen van de huizen zorgen zij ook voor het digitaliseren van foto's en het onderhoud van enkele bijzondere tuinen

Directie
De directie is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de Vereniging en de werkorganisatie, binnen de kaders zoals die door het Bestuur worden vastgesteld.

De directie bestaat uit Bert Meerstadt - algemeen directeur, Wieske Wijngaards - directeur externe relaties, en Isja Finaly - directeur beheer. Het directieteam is per mail bereikbaar via directie@hendrickdekeyser.nl

Bestuur
De Vereniging wordt geleid door een Bestuur. Meer specifiek heeft het bestuur tot taak: (i) het vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid alsmede de begroting en de meerjarenbegroting; en (ii) het toezicht houden op en adviseren van de directie bij de uitvoering van het beleid. De bestuursleden doen hun werk volledig onbezoldigd.

Bekijk hier de bestuursleden

Verenigingsraad
De Vereniging kent een Verenigingsraad die het Bestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft, zie ook het Bijdragekader Verenigingsraad. De leden van de Verenigingsraad vervullen ook een ambassadeursfunctie voor de Vereniging. Zij doen hun werk volledig onbezoldigd. De Verenigingsraad heeft ook specifieke bevoegdheden, zoals het voordragen van bestuursleden.
Bekijk hier de leden van de Verenigingsraad

Algemene Ledenvergadering
Alle leden van de Vereniging hebben toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en mogen daarin het woord voeren en hun stemrecht uitoefenen. Zo nodig kan een buitengewone ALV worden gehouden. De jaarrekening van de Vereniging wordt ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. De bestuursleden worden benoemd door de ALV, op voordracht van de Verenigingsraad. Deze en andere bevoegdheden van de ALV staan in de statuten van de Vereniging. Bekijk het ALV-overzicht van agenda, notulen en overige vergaderstukken gerangschikt per jaar:

Statuten en reglement
De statuten van de Vereniging zijn in 2023 geactualiseerd. Ter aanvulling op de statuten zijn afspraken over de omgang tussen het Bestuur en de directie neergelegd in een Bestuurs- en directiereglement.

Statuten

Bestuurs- en directiereglement

Huis te Warmond
Huis te Warmond

CBF-Erkenning, ANBI-status en Governance Code Cultuur

De Vereniging heeft als goededoelenorganisatie de CBF-Erkenning, is aangemerkt als ANBI en handelt volgens de acht principes van de Governance Code CultuurHendrick de Keyser past deze code toe én legt deze uit.

De CBF-Erkenning is afgegeven door het CBF, de onafhankelijke Toezichthouder op Goeddoen. De Vereniging voldoet aan de strengste normen (categorie D) die zijn opgenomen in de Erkenningsregeling voor goededoelenorganisaties van het CBF.
Het doel van de Erkenningsregeling is het borgen van het vertrouwen dat goededoelenorganisaties genieten, zowel van gevers als van de bredere samenleving. Om dat vertrouwen te borgen en te versterken heeft het CBF een kwaliteitsstandaard voor goededoelenorganisaties vastgesteld. Deze kwaliteitsstandaard is vastgelegd in de normen van de Erkenningsregeling.

De Vereniging volgt Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving (Fondsenwervende organisaties), de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties en de Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen, en hanteert de Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik. Voor vragen, informatie en een actuele lijst van beoordeelde goede doelen, zie www.cbf.nl.

De Vereniging is tevens, door de Belastingdienst, gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zie ook het standaardformulier publicatieplicht. Dit betekent dat de Vereniging geen schenkbelasting hoeft te betalen over een ontvangen schenking. Giften aan de vereniging zijn daardoor fiscaal aftrekbaar, onder bepaalde voorwaarden. Ons RSIN nummer is 1038709.

Bekijk het CBF-Erkenningspaspoort
POM-status

POM-status en voorbeeldfunctie

Hendrick de Keyser bezit een omvangrijke collectie monumenten. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. Het zijn stuk voor stuk sprekende voorbeelden van de architectuur of wooncultuur van een bepaalde periode. Van de middeleeuwen tot nu.

Omdat Hendrick de Keyser Monumenten als deskundige organisatie goed voor haar grote monumentenbezit zorgt en continuïteit garandeert op het gebied van kennisoverdracht, organisatie, financiën en beleid, is de vereniging door de Minister van OCW aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud. Deze POM-status beschouwen wij als een Michelinster op ons werk.

Ons beleid rondom kwaliteitsborging en instandhouding van het bezit hebben we vastgelegd in het visiedocument ‘duurzame instandhouding monumenten 2023 – 2028’.

Effectiviteit en efficiency van bestedingen

Het doel van de Vereniging is: het verwerven, restaureren en in stand houden van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen (en hun interieur) in Nederland en het geven van voorlichting daarover. De vereniging zet zich ervoor in dat het publiek kennis kan maken met de nationale woongeschiedenis door onder meer de huizen te bezoeken en erin te wonen, werken en logeren, daarmee de kennis, de herkenning en het begrip van de huisontwikkeling in Nederland te bevorderen, en mensen gelegenheid te geven van deze culturele rijkdom en verscheidenheid te leren en te genieten.

De Vereniging besteedt haar middelen voor het overgrote deel aan haar doelstelling. Het resterende deel van haar middelen wordt besteed aan kosten voor de Vereniging en haar organisatie. Een meerjaren beleidsplan (5 jaar) geeft de richting aan voor de besteding van de middelen en de prioriteiten daarin. Ieder jaar wordt in een jaarplan vastgelegd aan welke onderdelen uitvoering wordt gegeven. Over de voortgang vindt regelmatig afstemming plaats tussen de medewerkers en de teamleiders. Vervolgens rapporteren de teamleiders daarover maandelijks aan de directie, als ook over het verloop van de inkomsten en de uitgaven. Bij de besteding van de middelen wordt erop toegezien dat zo veel mogelijk wordt gewerkt op basis van een offerte en daar waar dat effectief en nuttig is op basis van ten minste twee offertes.

Omgang met belanghebbenden

De Vereniging onderscheidt verschillende groepen belanghebbenden voor wie en met wie het werk wordt gedaan.

Leden
De leden worden geïnformeerd over de belangrijkste restauraties en verwervingen, zowel via de website als via de digitale nieuwsbrief en de Hendrick de Keyser krant. Zij kunnen de monumenten op open dagen of tijdens ledenactiviteiten met eigen ogen bekijken. De leden worden op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen en de resultaten van ons werk via verschillende communicatiemiddelen van Hendrick de Keyser, het jaarverslag en door deelname aan de activiteiten van de Vereniging.

Huurders
Panden van Hendrick de Keyser hebben monumentale waarden. Dat geeft kwaliteit en charme, maar verklaart ook dat in het gebruik op onderdelen wellicht minder comfort kan worden verwacht. De Vereniging onderscheidt vaste en tijdelijke huurders.

Vaste huurders zijn derden die een eenheid van de Vereniging voor een vaste, meestal langere periode, huren. Iedere nieuwe huurder krijgt bij aanvang huur een kennismakingsbrief met een weergave van de bijzondere aspecten van het gehuurde. Op deze manier tracht de Vereniging begrip en waardering te kweken voor het zorgvuldig behouden van het historische of architectonische karakter. De huurder begrijpt dat huren bij Hendrick de Keyser, naast het verkrijgen van gebruiksgenot, direct bijdraagt aan het in stand houden van waardevolle panden. In toenemende mate probeert de Vereniging de huurders te betrekken in de ontwikkeling om meer panden, al is het maar enkele dagen per jaar, publiek toegankelijk te maken.

Tijdelijke huurders maken meestal voor een kortdurend verblijf gebruik van eenheden die door Hendrick de Keyser worden geëxploiteerd als Monument en Bed-locatie of Bijzondere Locatie. Deze huurders krijgen voor aanvang informatie over de specifieke historische kenmerken van het huis en de invloed hiervan op het gebruiksgemak en een overzicht welke tegenprestaties de huurder kan verwachten bij het tijdelijk verblijf (waaronder de algemene voorwaarden). Daarnaast heeft de Vereniging een regeling voor onverhoopt tegenvallende prestaties.

Eigenaren van kwetsbare panden
De doelstelling van de Vereniging wordt bereikt door architectonisch of historisch waardevolle panden die worden bedreigd in eigendom over te nemen. Het is daarvoor van belang dat die eigenaren deze mogelijkheid kennen. De Vereniging tracht zoveel mogelijk haar werk via publiciteit onder de aandacht te brengen van gemeentes, branchegenoten en particulieren. Daarvoor wordt, met succes, ook een beroep op de leden van de Vereniging, waaronder de leden van de Verenigingsraad, gedaan.

Medewerkers
De medewerkers vormen het fundament van onze organisatie. Zij staan in frequent contact met hun teamleider voor hun dagelijkse werkzaamheden. Zij kunnen daar ook terecht voor hun ontwikkeling en een luisterend oor.
Gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft Hendrick de Keyser – als organisatie van meer dan 50 medewerkers – een Ondernemingsraad. Conform de WOR heeft de Ondernemingsraad afhankelijk van het onderwerp instemmingsrecht of adviesrecht. De OR houdt contact met de medewerkers en overlegt met de directie, in principe op maandelijkse basis.

Vrijwilligers
De Vereniging wordt in de uitvoering van haar taak ondersteund door vrijwilligers, zowel op kantoor als in verschillende panden in het land. Vrijwilligers geven rondleidingen, regelen de opening van panden en houden toezicht, onderhouden tuinen of helpen met het archiveren of digitaliseren van documenten en foto’s. Voor de vrijwilligers worden ter verdieping en onderlinge uitwisseling van kennis bijeenkomsten georganiseerd. De contacten met vrijwilligers lopen via de verantwoordelijke projectmedewerker.