Hoe gaat de Vereniging om met een huurachterstand?

In beginsel dient de huur voorafgaand aan de eerste van elke maand te zijn bijgeschreven op de rekening van Vereniging Hendrick de Keyser, tenzij er in de huurovereenkomst andere afspraken zijn opgenomen. Toch kan het gebeuren dat u om enige reden een huurachterstand oploopt. Neem in dit geval direct contact op met de afdeling Huurzaken van Vereniging Hendrick de Keyser, zodat wij op de hoogte zijn van uw situatie en samen met u kunnen onderzoeken of er een betalingsregeling kan worden getroffen.

Wanneer een maand huur twee weken na het begin van de maand nog niet is bijgeschreven, ontvangt u van de Vereniging bericht en verzoeken wij u om alsnog de huur binnen 14 dagen te voldoen. Mocht u hier geen gehoor aan geven dan zijn wij genoodzaakt om het verschuldigde bedrag aan huur te verhogen met incassokosten. Bij herhaaldelijke huurachterstand of wanneer de huurachterstand oploopt vragen wij de deurwaarder om namens ons de huur te incasseren. Wanneer dit het geval is, is het niet meer mogelijk om een betalingsregeling te treffen. De juridische incassoprocedure wordt dan alleen gestopt als de hele huurachterstand en alle deurwaarders- en incassokosten volledig betaald zijn. Ook hierom is het erg belangrijk om bij financiële problemen op tijd contact met ons op te nemen, om de kosten van een incassoprocedure, die immers ook aan u worden doorberekend, te voorkomen. In ernstige gevallen zullen wij de rechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden.