Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Algemene Ledenvergadering 2020

Op 20 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Huis Bartolotti. Vanwege de situatie rondom corona werd deze gehouden zonder de aanwezigheid van leden, maar was de vergadering te volgen via een webcast.

Vragen van leden voor en tijdens de ALV
Leden konden tot 72 uur voor de algemene ledenvergadering vragen indienen. De Vereniging ontving 14 mails. De meeste mails betroffen complimenten over het Jaarverslag en enkele opmerkingen over aanpassingen. Omdat de vragen en antwoorden relevant zijn voor alle leden hebben we ze opgenomen op de website. U kunt hier onder de vragen en antwoorden nalezen.

Vraag: Wilt u tijdens de ALV stilstaan bij het recente overlijden van voormalig bestuurslid Marcel Kortenbout van der Sluijs?
Antwoord: Dit is gebeurd tijdens de mededelingen.

Vraag: Het doet mij deugd dat [..] de vereniging terug blijkt te zijn gekomen op het aanvankelijke besluit om geen vrijwilligers van 70+ in te zetten in de museumhuizen tijdens de coronacrisis. […] Ik denk dat u er goed aan doet mijn cri de coeur op de ALV aan de orde te stellen.
Antwoord: Sinds 1 juni zijn de Museumhuizen weer open voor het publiek. Vanuit de richtlijnen van het RIVM en het protocol heropening Musea tijdens Corona van de Museumvereniging was besloten dat vrijwilligers boven de 70 jaar niet ingezet mogen worden om hun werk als vrijwilliger uit te voeren.
Naar aanleiding van voornoemde vraag heeft de Vereniging, op basis van extern advies, besloten dat het mogelijk is om vrijwilligers boven de 70 jaar in te zetten indien zij daar zelf nadrukkelijk om vragen en na ondertekening van een document, vergezeld van een protocol, waarin voorwaarden voor het inzetten van deze groep vrijwilligers zijn opgenomen. Op 17 juni hebben alle vrijwilligers hierover een bericht ontvangen.

Vraag: Opvallend zijn de bedragen voor salarissen/sociale lasten/pensioenkosten en huisvesting (pag. 89 van het jaarverslag). De besteding in 2019 lag ruim boven de begroting (terwijl bestedingen aan beide posten in 2018 al hoger waren dan begrootte bedragen in 2019). De realisatie  van de personeelskosten is 23 % boven begroting, de realisatie huisvestingskosten is 88 % boven de begroting. Wilt u dit toelichten?
Antwoord: De verwijzing naar de pg 89, die handelt over begroting 2020 kunnen wij niet thuisbrengen. Op pg 104 zijn de Organisatiekosten gespecificeerd en die waren 25% hoger dan begroot. Dat is veroorzaakt door hogere personeelskosten (+21%) en hogere kantoorkosten (+88%). Het eerste is veroorzaakt door extra kosten als gevolg van de organisatorische verandering naar een driehoofdige directie èn de uitbreiding van het team Museumhuizen. Het tweede is vooral veroorzaakt door meer dan voorziene kosten aan de maatsoftware voor de kantoorautomatisering, die inmiddels tot afronding is gebracht.

Vraag: De National Trust in Engeland probeert bij verwervingen altijd het interieur incl. meubilering, schilderijen, etc. te behouden. Kan HdK dit niet ook vaker proberen?
Antwoord: De doelstelling van HdK betreft het behoud van het huis zelf (casco en interieur) en het geven van voorlichting dáárover. Onze Museumhuizen vertellen dan ook het verhaal van het huis, de indeling en afwerking, en de huisontwikkeling in Nederland. De inrichting en de bewoningsgeschiedenis wordt gebruikt om dat verhaal te illustreren. HdK verwerft graag huizen inclusief de meubilering wanneer die meubilering illustratief is voor de geschiedenis van het huis.

Vraag: Is het mogelijk een specificatie te maken van de verhuurexploitatie van de panden die vast verhuurd worden, zodat er zicht ontstaat op het in balans zijn van de kosten en baten van deze exploitatie. Het lijkt mij van belang voor de aansturing van de activiteiten verhuur (huurstelling, marketing, service en huurderstevredenheid) en onderhoud (instandhouding van het pand na verwerving en restauratie). Eenzelfde vraag voor de activiteit Monument en Bed.
Antwoord: Voor haar eigen management informatie beschikt HdK over dit soort overzichten. Daardoor weten wij dat op individueel niveau de informatiewaarde beperkt is. Als bouwstenen voor gemiddelden over groepen panden in ons bezit zijn zij wel bruikbaar en worden zij ook als zodanig ingezet. De opmaak van de Jaarrekening is gebonden aan geldende richtlijnen, maar wij onderzoeken of deze informatie in de toelichting op de cijfers in het jaarverslag toegevoegde waarde kan leveren en kan worden toegevoegd.

Vraag: Gelooft u dat als gevolg van de hoge baten uit legaten, in volgende jaren subsidies en baten van fondsen zullen afnemen?
Antwoord: De grafieken op pg 92 lijken erop te wijzen dat er geen tegenstelling is tussen de hoogte van inkomsten uit erfstellingen en de bijdragen van fondsen of subsidies. Wij verwachten dus niet dat die bijdragen zullen afnemen als gevolg van de recente hoge baten uit erfstellingen.

Vraag: Kan het bestuur aangeven of huizen in de textiel  worden aangenomen? ik ken textiel families die belangstelling hebben.[redactie: bedoeld wordt huizen die zijn gebouwd t.b.v. de textielindustrie]
Antwoord: De Vereniging verwerft huizen die bedreigd zijn of die een goede representant zijn voor een bepaalde bouwstijl of architectuur. Daar kunnen huizen voor de textielindustrie zeker bijhoren.

Vraag: Hulde voor deze vlekkeloze digitale ledenvergadering. Mijn suggestie zou zijn een volgende ALV in het mooie Leeuwarden te houden. Voor degenen die dat te ver vinden, is er dan het digitale alternatief.
Antwoord: HdK heeft in het verleden proeven gedaan met ALV's buiten Amsterdam. Daarbij bleek de opkomst altijd ruim minder dan de helft van een vergadering in Amsterdam. Om die reden is de Vereniging toch weer teruggekeerd naar Amsterdam als plaats voor de ALV. De ervaring met deze digitale variant wordt zeker geëvalueerd en kan aanleiding zijn om die in de toekomst te combineren met fysieke aanwezigheid. Dat zou de mogelijkheid kunnen vergroten om de vergadering buiten Amsterdam te houden.