Icon search Icon Facebook Icon Instagram Icon Twitter Icon Play ANBI icon-checkbox Vriendenloterij Bijzondere-locaties Bijzondere-locaties Monument-en-Bed Monument-en-Bed Museumhuizen icon-huren-nav Museumhuizen Hendrickdekeyser Hendrickdekeyser icon-maps icon-left icon-right icon-close icon-phone-call icon-email icon-kamers icon-lijst icon-perceeloppervlak icon-plattegrond icon-woonoppervlak icon-checkmark icon-buitenruimte icon-cart icon-remove icon-quote icon-calendar icon-guests

Governance Code Cultuur

Vereniging Hendrick de Keyser onderschrijft de Governance Code Cultuur 2019 en past de acht principes van de code integraal toe: 1 Vereniging Hendrick de Keyser realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en te bewaren. Wij doen dit door panden die ons eigendom zijn op een zodanig zorgvuldige wijze te restaureren dat de - soms verborgen - culturele waarden zichtbaar en herkenbaar worden. Het behoud van de historische of architectonische waarden in onze panden heeft altijd prioriteit boven de huidige gebruikswaarde. Het gebruik past zich dus aan aan het huis en niet andersom. Door de meest bijzondere panden voor een breed publiek toegankelijk te maken (Museumhuizen, Monument en Bed en Bijzondere Locatieverhuur) wordt het publiek deelgenoot van deze waarden. De Vereniging maakt zijn bevindingen verder publiek via publicaties, excursies en rondleidingen. De Vereniging verkoopt zijn panden nooit meer en garandeert daarmee het bewaren van de culturele waarden voor de verre toekomst.  

Vereniging Hendrick de Keyser is al ruim honderd jaar een private organisatie met één heldere doelstelling: het behouden van historisch en architectonisch waardevolle huizen. De structuur van ‘vereniging’ garandeert openheid en transparantie: ieder individu kan lid worden tegen betaling van een toegankelijke contributie en draagt daarmee bij aan de realisering van ons doel. ‘Hendrick de Keyser’ is niet afhankelijk van externe relaties (financiers, aandeelhouders of subsidiënten) die mede het beleid bepalen. Daar waar het bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling accepteert de Vereniging dankbaar externe bijdragen.

2 Vereniging Hendrick de Keyser past alle principes van de Governance Code Cultuur toe en publiceert de relevante onderdelen in haar Jaarverslag en Jaarrekening (Download: Jaarverslag 2018 en Jaarrekening 2018).
(Download: CBF Erkenningspaspoort van de Vereniging.)

3 Het bestuur van de Vereniging realiseert de doelstelling van de Vereniging zonder enig nevenbelang. Het Bestuur staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen, waarin zich één voormalig Bestuurder bevindt die in 2012 is teruggetreden. Het Bestuur legt tenminste eenmaal per jaar op een open en aanspreekbare wijze verantwoording af aan de leden in de Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand aan de ALV ontvangen alle leden het Jaarverslag met de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële verantwoording van het voorgaande jaar. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen doen hun werk volledig onbezoldigd. Eventuele nevenfuncties die relevant zijn voor hun betrokkenheid bij de Vereniging worden elders op deze website vermeld. Geen van de bestuurders of Commissarissen is huurder van de Vereniging. Onder andere door het tekenen van een Verantwoordingsverklaring wordt iedere Bestuurder of Commissaris gewezen op de onwenselijkheid van enige belangenverstrengeling. Ten behoeve van het vermijden van belangenverstrengeling en ter uitvoering van eventuele acties in het geval zich onverhoopt belangenverstrengeling voordoet, heeft het Bestuur voor zichzelf en voor de leden van de Raad van Commissarissen een Protocol Belangenverstrengeling opgesteld (Download: Protocol Belangenverstrengeling). 

4 Als rechtsvorm van ‘Hendrick de Keyser’ is bij de oprichting in 1918 bewust gekozen voor die van Vereniging teneinde een zo open en transparant mogelijke structuur te creëren. Sedert de laatste statutenwijziging in 2007 is het besturingsmodel voorzien van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in de vorm van de Raad van Commissarissen. De taken van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn in de statuten helder gescheiden (Download: Statuten Vereniging Hendrick de Keyser).

5 Het Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, evenals het functioneren en de resultaten van de Organisatie. Via een Volmacht en een Directiemandaat heeft het Bestuur de uitvoering van haar dagelijkse taken en het functioneren van de Organisatie neergelegd bij de Directie (Download: Volmacht). Via een maandelijks overleg met de Directie monitort het Bestuur de dagelijkse uitvoering. Tenminste éénmaal per jaar heeft het Bestuur rechtstreeks overleg met het medezeggenschapsorgaan van de Organisatie.

6 Het Bestuur ziet toe op een zorgvuldige omgang met de mensen en de middelen van Vereniging Hendrick de Keyser. Daartoe hanteert het Bestuur onder andere een Gedragscode die door alle medewerkers is ondertekend en aan alle vrijwilligers is uitgereikt (Download: Gedragscode). Gekoppeld aan die gedragscode kent de Vereniging een procedure voor de medewerkers om misstanden aan te kaarten bij een vertrouwenspersoon, zonder dat zij risico voor hun positie lopen. Voor ernstige misstanden hanteert de Vereniging een schriftelijke melding (Download: Meldingsformulier Grensoverschrijdend Gedrag). De langs deze weg ontvangen meldingen worden ter externe begeleiding doorgeleid naar het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Voor het beloningsbeleid hanteert de Vereniging eigen arbeidsvoorwaarden, die een bescheiden afspiegeling zijn van de CAO voor de Architectenbranche. Daarmee is het beloningsbeleid passend bij de aard van het werk en de maatschappelijke doelstelling van de Vereniging. Voor de beloning van de Directie volgt de Vereniging Hendrick de Keyser de regeling van de Commissie Normstelling Erkenningsregeling en maakt gebruik van de overgangsregeling.

7 Omdat ‘Hendrick de Keyser’ juridisch de vorm van een vereniging met leden en een Bestuur heeft, wordt de Raad van Toezicht gevormd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen toetst of het Bestuur bij de uitvoering van zijn taken een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van Vereniging Hendrick de Keyser en de externe belanghebbenden. De Raad van Commissarissen waakt daarbij vooral over de continuïteit en de uitvoering van de Verenigingsdoelstelling op langere termijn. Zij doen dit actief en stimulerend tijdens tenminste twee jaarlijkse bijeenkomsten, of tussentijds zo vaak als zij dit wenselijk achten. Hun toezichthoudende taak omvat tenminste de zes punten die vallen onder de Governance Code Cultuur 2019. Ten aanzien van de volledige Code is duidelijk dat die niet is geschreven voor een verenigingsorganisatie als ‘Hendrick de Keyser’. Door de verenigingsstructuur liggen enkele taken die de Code toedenkt aan de Raad van Toezicht bij ‘Hendrick de Keyser’ bij het Bestuur, die daarmee de rol van toezichthouder voor de Directie vervult. Het gaat daarbij vooral om de contacten met belangrijke publieke en private financiers en de werkgeversrol naar de Organisatie toe (het Bestuur zelf doet bij Vereniging Hendrick de Keyser zijn werk onbezoldigd). De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant (Download: Verklaring van de onafhankelijke accountant) . De accountant rapporteert jaarlijks rechtstreeks aan de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen.

8 De Raad van Commissarissen bestaat bij ‘Hendrick de Keyser’ uit tenminste vijf en ten hoogste 25 personen. Leden van de Raad van Commissarissen zijn lid van de Vereniging en worden geselecteerd naar hun relevantie voor het culturele veld van ‘Hendrick de Keyser’, hun inhoudelijke, bestuurlijke of zakelijke kwaliteiten en hun kennis van cultureel ondernemen. Nieuwe commissarissen worden geworven ter invulling van bestaande vacatures. Jaarlijks herijkt de Vereniging het profiel van de samenstelling van de Raad. In afwijking van de Code hebben commissarissen bij Vereniging Hendrick de Keyser een maximale zittingstermijn van drie maal vier jaar. Hun herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure, waarbij het functioneren van de betrokken Commissaris wordt geëvalueerd. Iedere Commissaris krijgt bij haar/zijn aantreden een introductie over het werk van de Vereniging, de werkwijze van de Organisatie en de verwachting ten aanzien van de mogelijke inbreng van betreffende Commissaris.
Leden van de Raad van Commissarissen verrichten hun werkzaamheden voor Vereniging Hendrick de Keyser geheel onbezoldigd.

[1] Deze verklaring wordt jaarlijks geactualiseerd.

[2] Bij Vereniging Hendrick de Keyser dragen de Commissarissen statutair de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de Vereniging. Om die reden is de Raad van Commissarissen breed samengesteld met een groot aantal leden (gemiddeld 20). Gezien de omvang zou bij twee zittingstermijnen de vervangingsgraad 10 personen per termijn betreffen. Met drie termijnen is dat aantal teruggebracht tot zeven personen, wat in de praktijk een werkbare oplossing is.